Utskriftsvennlig versjon

Formål og målsetting

Prosjektbeskrivelse arkivplan

 

I september 2014 hadde Bodø kommune tilsyn av statsarkivet i Trondheim. Et av avvikene var manglende arkivplan. Frist for å utarbeide denne ble satt til 1.kvartal 2016. Det er et klart krav at kommuner skal ha en arkivplan. (arkivforskriften § 2-2) 

 Målet var at arkivplan skulle være ferdig innen første kvartal 2016. Dette målet ble nådd.

Bodø kommune har nå en arkivplan som må revideres hvert 2. år. Neste revisjon er første halvår 2018.

 

Mål:

 

Bodø kommune skal ha arkivplan og denne skal revideres hvert 2.år  

Effektmål 

 

-       Forankre respekt og forståelse for arkivfaglig arbeid både hos ledelse og resten av organisasjonen

-       Kvalitetssikret oversikt over strukturer og systemer i kommunens arkiv i henhold til gjeldende lovverk (arkivloven, offentlighetsloven og forvaltningsloven)

-       Sikre et godt utgangspunkt for videre rekruttering av arkivarer

-       Være styrket i møte med nye utfordringer som kommunesammenslåinger og den digitale utviklingen av offentlig sektor

 

 

Resultatmål 

 

-       Rutiner som sikrer intern kontroll og god arkivdanning

-       Systemoversikt og systemansvar

-       Struktur for kurs og gode brukerveiledninger i Elements

-       Kartlegging av fjernarkiv

-       Plan for deponering

-       Bevaring og kassasjonsplan

for perioden fra og med 01.07.2018

Planen er vedtatt av rådmann dd.mm.åååå.

Planen vil bli revidert innen utgangen av juni 2020.

Laster...